آکادمی شیماجاوید را بهتر بشناسید

آکادمی شیما جاوید بر محور تجربه و خلاقیت فعالیت میکند و تمامی تجربه خود را به صورت تمرین های خلاقانه با سبک آموزشی متفاوت برای یادگیری هنرجو ارائه کرده. در تمام فایل های آموزشی تکنیک و سبک انحصاری این آکادمی باعث تسهیل در روند آموزش و یادگیری هنرجو میشود. ...

همچنین این تکنیک ها در ماندگاری و رضایت کلاینت ها و همینطور اعتماد به نفس هنرجویی که تازه وارد بازار کار شده به شدت تاثیر گذار است. روش یادگیری برای قسمت های مختلف با جزئیات طراحی شده که هنرجو با سرعت یبشتر به مهارت دست پیدا میکند.

مشاهده بیشتر

معرفی تیم

نظرات برخی هنرجویان